Dnia 28 czerwca 2012 roku o godz. 09.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XVII Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencji

XXIII zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. (BR.1/XXIII/12)
11.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 dla Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.2/XXIII/12)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044. (BR.8/XXIII/12)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2012 rok. (BR.14/XXIII/12)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Gminy Miasta Częstochowy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. (BR.23/XXIII/12)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 355/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Biura Finansów Oświaty. (BR.21/XXIII/12)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie I Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.39/XXIII/12)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie III Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90. (BR.29/XXIII/12)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II 126/130. (BR.24/XXIII/12)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie XV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Św. Augustyna 3/7. (BR.25/XXIII/12)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Targowej 29. (BR.26/XXIII/12)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90. (BR.27/XXIII/12)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Technikum Uzupełniającego nr 4 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.28/XXIII/12)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II 126/130. (BR.30/XXIII/12)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Worcella 1. (BR.31/XXIII/12)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Młodzieży w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80f. (BR.32/XXIII/12)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Młodzieży w Częstochowie przy ul. Prusa 20. (BR.33/XXIII/12)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie IX Liceum Profilowanego w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II 126/130. (BR.34/XXIII/12)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie VIII Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Prusa 20. (BR.35/XXIII/12)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie VI Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Targowej 29. (BR.36/XXIII/12)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie V Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Worcella 1. (BR.37/XXIII/12)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie IV Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80f. (BR.38/XXIII/12)
32.    Podjęcie uchwały sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie II Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.40/XXIII/12)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum nr 1 w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 8. (BR.41/XXIII/12)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji XV Liceum ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Św. Augustyna 3/7. (BR.42/XXIII/12)
35.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II 126/130. (BR.43/XXIII/12)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Targowej 29. (BR.44/XXIII/12)
37.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90. (BR.45/XXIII/12)
38.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.46/XXIII/12)
39.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II 126/130. (BR.47/XXIII/12)
40.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Młodzieży w Częstochowie przy ul. Prusa 20. (BR.48/XXIII/12)
41.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II 126/130. (BR.49/XXIII/12)
42.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Worcella 1. (BR.50/XXIII/12)
43.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80f. (BR.51/XXIII/12)
44.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90. (BR.52/XXIII/12)
45.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Worcella 1. (BR.53/XXIII/12)
46.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Młodzieży w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80f. (BR.55/XXIII/12)
47.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.56/XXIII/12)
48.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.57/XXIII/12)
49.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Targowej 29. (BR.58/XXIII/12)
50.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Prusa 20. (BR.54/XXIII/12)
51.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bursy Miejskiej. (BR.59/XXIII/12)
52.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Bursie Miejskiej. (BR.60/XXIII/12)
53.    Podjęcie uchwały nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Częstochowie. (BR.68/XXIII/12)
54.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. (BR.10/XXIII/12)
55.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Filharmonii Częstochowskiej imienia Bronisława Hubermana. (BR.22/XXIII/12)
56.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Filharmonii Częstochowskiej. (BR.66/XXIII/12)
57.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miedźno w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.4/XXIII/12)
58.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Przystajń w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.5/XXIII/12)
59.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Częstochowa położonej w Częstochowie przy ul. Sieroszewskiego 16. (BR.6/XXIII/12)
60.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Częstochowa położonej w Częstochowie przy ul. Sułkowskiego 9. (BR.7/XXIII/12)
61.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Stolzle Częstochowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (BR.12/XXIII/12)
62.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Bór 61. (BR.11/XXIII/12)
63.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz wniosku o pokrycie straty za 2011 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.62/XXIII/12)
64.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Gminę Miasto Częstochowa. (BR.61/XXIII/12)
65.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy (z późn. zm.). (BR.3/XXIII/12)
66.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (BR.13/XXIII/12)
67.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do przystąpienia do realizacji projektu pn.: ,,Lekcje w sieci – innowacyjne programy nauczania dla gimnazjum i liceum” w ramach Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. (BR.9/XXIII/12)
68.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do przystąpienia do realizacji projektu pn.: ,,Zaplanuj swoją karierę” w ramach Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. (BR.63/XXIII/12)
69.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do przystąpienia do realizacji projektu pn.: ,,Koniec języka za przewodnika” w ramach Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. (BR.64/XXIII/12)
70.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy własnej Miasta Częstochowy na oznaczeniu klubowym - znaku towarowym, używanym przez Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz S.A.” (BR.65/XXIII/12)
71.    Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Częstochowy. (BR.67/XXIII/12)
72.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Elżbietą Kunicką. (BR.15/XXIII/12)
73.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana T. J. na działania dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. (BR.16/XXIII/12)
74.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S. R. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.17/XXIII/12)
75.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. K. na działania Dyrektora SP Nr 21 w Częstochowie. (BR.18/XXIII/12)
76.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. K. na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. (BR.19/XXIII/12)
77.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. W. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.20/XXIII/12)
78.    Przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie radykalnego ograniczenia regionalnych połączeń kolejowych na trasie Częstochowa – Lubliniec – Opole.
79.    Interpelacje radnych.
80.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
81.    Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.