Dnia 24 maja 2012 roku o godz. 09.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XVII Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencji

XXII zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044. (BR.3/XXII/12)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2012 rok. (BR.4/XXII/12)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz wniosku o pokrycie straty za 2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.5/XXII/12)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków. (BR.2/XXII/12)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.1/XXII/12)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Koziegłowy w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.8/XXII/12)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Koniecpol w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.9/XXII/12)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Miejskiego Szpitala Zespolonego  z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.6/XXII/12)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu  z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.7/XXII/12)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka  poprzez sport” na lata 2012 – 2015. (BR.10/XXII/12)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 271/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. (BR.11/XXII/12)
21.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy na temat przyszłości infrastruktury drogowej w mieście.
22.    Interpelacje radnych.
23.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
24.    Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Częstochowy.