Dnia 26 kwietnia 2012 roku o godz. 09.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XVII Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencji

XXI zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044. (BR.12/XXI/12)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2012 rok. (BR.13/XXI/12)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Biura Finansów Oświaty. (BR.6/XXI/12)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Biura Finansów Oświaty. (BR.7/XXI/12)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa. (BR.11/XXI/12)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. (BR.16/XXI/12)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 15 im. Stefana Banacha w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90. (BR.19/XXI/12)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 667/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy. (BR.18/XXI/12)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w 2012 roku z budżetu miasta Częstochowy zadań polegających na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych realizowanych przez osoby fizyczne. (BR.8/XXI/12)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w 2012 roku z budżetu miasta Częstochowy na zadania wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Częstochowy polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowane przez osoby fizyczne. (BR.9/XXI/12)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w 2012 roku z budżetu miasta Częstochowy na zadania wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Częstochowy polegające na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowane przez osoby fizyczne. (BR.10/XXI/12)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd ”. (BR.5/XXI/12)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.4/XXI/12)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Umowy Miast Bliźniaczych pomiędzy Irkuckiem w Federacji Rosyjskiej i Częstochową w Rzeczypospolitej Polskiej. (BR.17/XXI/12)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych Radzie Miasta Częstochowy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników. (BR.15/XXI/12)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R. B. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.1/XXI/12)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S. R. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.2/XXI/12)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H. B. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.3/XXI/12)
28.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy za rok 2011.
29.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/III/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzania wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.14/XXI/12)
30.    Interpelacje radnych.
31.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
32.    Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Częstochowy.