Dnia 29 marca 2012 roku o godz. 09.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XVII Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencji

XX zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Rozpatrzenie informacji o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Częstochowy w 2011 r.
11.    Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy dotyczącego planowanej reorganizacji funkcjonowania częstochowskiego oddziału TAURON Dystrybucja S.A. (BR.24/XX/12)
12.    Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie odmowy udzielenia miejsca na cyfrowym multipleksie dla Telewizji Trwam. (BR.22/XX/12)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044. (BR.17/XX/12)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2012 rok. (BR.18/XX/12)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. (BR.19/XX/12)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. (BR.20/XX/12)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. (BR.15/XX/12)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu realizacji i zasad dofinansowania inwestycji ogólnomiejskiego uzbrojenia terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe w ramach lokalnych inicjatyw mieszkaniowych” dla wniosków złożonych do dnia 31.12.2011r. (BR.16/XX/12)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Częstochowy za 2011 rok. (BR.7/XX/12)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy. (BR.13/XX/12)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Częstochowy w 2012 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (BR.43/XX/12)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na realizację zadań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy. (BR.4/XX/12)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na realizację zadań związanych z prowadzeniem postępowań wywłaszczeniowych w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod budowę odwodnienia w dzielnicy Kiedrzyn. (BR.12/XX/12)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 28 w Częstochowie. (BR.28/XX/12)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 28 w Częstochowie. (BR.29/XX/12)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie. (BR.30/XX/12)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 39 w Częstochowie. (BR.31/XX/12)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 39 w Częstochowie. (BR.32/XX/12)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie. (BR.33/XX/12)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 40 w Częstochowie. (BR.34/XX/12)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 40 w Częstochowie. (BR.35/XX/12)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Częstochowie. (BR.36/XX/12)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie. (BR.37/XX/12)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie. (BR.38/XX/12)
35.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 13 przy ul. Gwiezdnej 2 w Częstochowie. (BR.39/XX/12)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. (BR.40/XX/12)
37.    Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze obejmującym teren pawilonów przy ul. Dekabrystów od nr 25 do nr 35, ul. Kilińskiego nr 140, lokale użytkowe usytuowane w blokach mieszkalnych przy ul. Nałkowskiej o nr 3,7,11 oraz teren miasteczka akademickiego. (BR.2/XX/12)
38.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z późn. zm. (BR.27/XX/12)
39.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 97/XI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (z późn. zm.). (BR.45/XX/12)
40.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Myszków w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.5/XX/12)
41.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Opatów w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.8/XX/12)
42.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Lipie w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.9/XX/12)
43.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia opłat za świadczenie usług komunalnych związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. (BR.42/XX/12)
44.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki. (BR.11/XX/12)
45.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa. (BR.41/XX/12)
46.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do przeprowadzania kontroli i oceny działalności podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Rada Miasta Częstochowy. (BR.10/XX/12)
47.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie.(BR.6/XX/12)
48.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Arkadiusza Gołasia Hali Sportowo – Widowiskowej w Częstochowie przy ulicy Żużlowej. (BR.1/XX/12)
49.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2012 roku. (BR.44/XX/12)
50.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy, na 2012 rok. (BR.14/XX/12)
51.    Podjęcie uchwały w sprawie  poparcia uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/34/16/2005 z dnia 25.03.2005 roku w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie. (BR.21/XX/12)
52.    Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy. (BR.26/XX/12)
53.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/III/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzania wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.3/XX/12)
54.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu Januszowi Adamkiewiczowi warunków umowy o pracę w zakresie zajmowanego stanowiska oraz wynagrodzenia. (BR.25/XX/12)
55.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Wiekiery oraz Pana Tomasza Jaskóły na działania dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. (BR.23/XX/12)
56.    Interpelacje radnych.
57.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
58.    Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miasta Częstochowy.