Dnia 16 lutego 2012 roku o godz. 09.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XVII Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencji

XIX zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2011 rok.
11.    Rozpatrzenie informacji z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowa w roku 2011.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. (BR.9/XVIII/12)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie świadczenia przez Gminę Miasto Częstochowa działalności w zakresie telekomunikacji. (BR.14/XIX/12)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Przyrów w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.10/XIX/12)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Mykanów w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.11/XIX/12)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 568/XLVII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Trzech Wieszczów w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja. (BR.6/XIX/12)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, obciążenie odpłatnym prawem użytkowania na czas określony oraz na udzielenie bonifikaty od opłaty za użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Manganowej 12a. (BR.9/XIX/12)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 754/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami. (BR.7/XIX/12)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. (BR.8/XIX/12)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Goszczyńskiego 9/11 w Częstochowie. (BR.13/XIX/12)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Internatu przy ul. Legionów 19/21 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa przy ul. Legionów 58 w Częstochowie. (BR.12XIX/12)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie. (BR.1/XIX/12)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie. (BR.2/XIX/12)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie u zbiegu ulic Legionów i Żużlowej. (BR.3/XIX/12)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy na rok 2012.(BR.4/XIX/12)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Artura Radlaka na działania Prezydenta Miasta Częstochowy.(BR.5/XIX/12)
27.    Interpelacje radnych.
28.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
29.    Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.